article

หลักการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Server ไปจุดพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ โดยรูปแบบ ADMS

วันที่อัพเดท : 2020-04-21 13:32:01 | จำนวนผู้ชม 15395|

การเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วไปยังเครื่องหาเครื่องที่ติดตั้้งโปรแกรม Biotime 8 
นั้นจำเป็นต้องใช้  ADMS ซึ่ง ADMS นั้น สามารถเชื่อมต่อกันอยู่ต่างสาขาได้ network ที่อยู่ต่างสาขา ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้ 
ขึ้นอยู่กับรูปแบบ config ในส่วนของ network ตั้งค่าระบบ แต่ละสาขา การเชื่อมต่อในรูปแบบนี้นั้นทำให้ข้อมูล
Real Time - ทั้งในรูปแบบเวลาบันทึก รวมการแก้ไขพนักงาน ยังสามารถระบุ การจำกัดโซนในแต่ละพื้นที่ 
รวมไปถึงการแบ่งแยกพนักงานในแต่ละโซน อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ BIOTIME 8
การใช้งานในรูปแบบนี้นั้นตัวเครื่องสแกนนิ้วหรือเครื่องเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนใบหน้า</a>

ข้อมูลในส่วนของ ADMS Setting
1. ชื่อโดเมน: เมื่อโดเมน
เปิดใช้งานโหมดชื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์
ใช้ชื่อโดเมนในรูปแบบ http: //;
มิฉะนั้นคุณจะต้องป้อนที่อยู่ IP สำหรับ
การเข้าถึงเว็บไซต์
2. ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: ที่อยู่ IP ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. พอร์ตเซิร์ฟเวอร์: พอร์ตที่ใช้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์
4. เปิดใช้งานพรอกซีเซิร์ฟเวอร์: เมื่อคุณเปิดใช้งาน
ฟังก์ชั่นพร็อกซี, ตั้งค่าที่อยู่ IP และพอร์ต